Mateřská škola Mladá Boleslav
Šmilovského 543, 293 01 Mladá Boleslav

Foto
Foto Foto Foto Foto Foto

O školce

Mateřská škola Mladá Boleslav je zřízena dle § 16 odst. 9 Školského zákona, včetně aktuálně platné novely. Zabezpečujeme a poskytujeme předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím speciálně pedagogické péče. Snahou naší školy je vytvářet podmínky pro rozvoj a vzdělávání každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Přejeme si, aby děti prožívaly šťastné dětství navzdory svému hendikepu, a aby směřovaly ke smysluplnému životu. Vytváříme podmínky, aby každé dítě zažívalo úspěch a mělo radost ze vzdělávání. Připravujeme děti na další vzdělávání v různých typech škol, proto musí být naše přístupy velmi různorodé a bohaté.

Mateřská škola je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 3 do 7 let. Zřizovatelem Mateřské školy je Středočeský kraj. Poskytujeme vzdělávání zejména dětem se závažnou poruchou řeči a narušenými komunikačními dovednostmi, dětem s poruchou autistického spektra, dětem s vývojovými vadami, dětem se sníženými rozumovými schopnostmi, dětem s poruchami chování, dětem se závažným zdravotním oslabením, dětem s tělesným postižením a dětem s kombinací těchto poruch, vad či oslabení. 

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

  1. Žádost rodičů o přijetí dítěte
  2. Doporučení obvodního pediatra
  3. Doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
  • O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě prostudování výše uvedených dokumentů.
  • Přednostně se přijímají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.